Adatkezelési tájékoztató - állásra pályázók esetén

A Melody-Motor-Media Kft.-nél állásra pályázó, illetve önéletrajzot benyújtó jelentkezők személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a Melody-Motor-Media Kft.-nél történő álláspályázata, illetve önéletrajzának e célból történő benyújtása kapcsán az Ön személyes adatainak a Melody-Motor-Media Kft., mint adatkezelő általi kezelése valósul meg.

1. Az adatkezelő adatai

 • cégnév: Melody-Motor-Media Kft.                   
 • székhely: 1031. Budapest, Péter utca 6.   
 • cégjegyzékszám: 01 09 561442
 • telefonszám: +36 70 / 340-09-44      
 • e-mail: futar@melodymotormedia.hu

A továbbiakban: Adatkezelő vagy Melody-Motor-Media Kft.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

1.a. Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól. (A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj  a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről
 • 2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyvéről

1.b. Az adatkezeléssel összefüggő fogalmak

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

Az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

 • az Ön természetes személyazonosító adatai (név, születési név, szül. hely és idő, édesanyja szül. neve
 • az ön szakmai tapasztalatait bemutató életrajza, a benne foglalt személyes adataival (iskolai végzettségek, foglalkoztatási helyek, szakmai tapasztalatai),
 • telefonszáma, e-mail címe;
 • az adatkezelőhöz benyújtott önéletrajzában, pályázatában felültetett egyéb személyes adatai (pl. fotója, iskolai végzettségét, egyéb képzettségét igazoló okiratának másolata)

3. Az adatkezelés jogalapja, célja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ön a megpályázott álláshely elnyerése érdekében, az ehhez szükséges előkészületek lebonyolítása, az alkalmasságának elsődleges megítélése, a végett küldi meg az Adatkezelőnek a személyes adatait. Az adatkezelés célja:

 • az álláshelyre jelentkezők beazonosíthatóságának biztosítása (név, születési hely, idő, édesanyja neve)
 • a velük történő kapcsolatfelvétel biztosítása (telefonszám, e-mail cím)
 • a betölthető álláshelyek kapcsán felmerülő szakmai igények, valamint a jelentkező által birtokolt szakmai képességek összevetése (iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, képzettséget igazoló okiratok másolatai).
 • a megfelelő készségekkel, szakmai tapasztalattal rendelkező leendő dolgozók kiválasztásának megkönnyítése (szakmai tapasztalat, iskolai végzettség)

Személyes adatait az Adatkezelő csak az esedékes munkaerő felvételi eljárásaiban, a jelentkezők alkalmasságának megítélése, illetve a felvételükről történő döntés érdekében kezeli, és csak az ilyen feladatokat ellátó dolgozói férhetnek hozzá adataihoz.

4. A kezelt adatok megismerése, azok átadásának, továbbításának esetei

Az Ön személyes adataihoz az adatkezelés során az alábbi személyek rendelkeznek hozzáféréssel:

 • az Adatkezelő ügyvezetője;
 • az Adatkezelőnél megpályázott pozíció szerint illetékes vezető;
 • a konkrét toborzási feladatot végző dolgozói.

A személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja senki felé, kivéve ha a jogszabályokban meghatározott esetekben (pl. az illetékes hatóságok megkeresésére) köteles adatot szolgáltatni.

4.a Az Adatkezelő külső tárhely szolgáltatóval szerződött, amely tárhely szolgáltató biztosítja az Adatkezelő weboldalának működése körében képződő adatok tárolási kapacitását. A bevont szerződött tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezései szerint végzi tevékenységét. Feladatai ellátása érdekében a keletkező adatokat tárolja, valamint meghatározott esetekben és módon (pl. üzemzavar elhárítása, biztonsági mentések elvégzése)  a tárolt adatokkal további adatkezelési műveleteket végezhet. A bevont adatfeldolgozó adatai:

 • név:                       Tárhely.Eu Kft.
 • székhely:               1144. Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
 • elérhetőség:           tel.: +36 (1) 789 2789; e-mail: support@tarhely.eu

5. Az adatkezelés időtartama

Abban az esetben, amennyiben a jelentkezése időpontjában nincs betölthető álláshely az Adatkezelőnél, úgy további 3 hónapig az Adatkezelő megőrzi az önéletrajzát és az álláspályázatához csatolt dokumentumokat, azaz tovább kezeli a személyes adatait (pl. mert szakmai ismeretei alapján egyébként alkalmas lenne az adatkezelőnél valamely munkakör betöltésére, azonban éppen nincs üres hely, de várható üresedés).

Az önéletrajzának, és a csatolt dokumentumoknak az Adatkezelő részére történő megküldésével  Ön hozzájárul személyes adatainak a fenti 3 hónapos időtartamú kezeléséhez. 

 Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását – az említett 3 hónapos időtartamon belül is - bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:

Hozzájárulásnak visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

Az Adatkezelő a hozzájárulásának visszavonásakor, valamint az álláspályázatának megküldésétől számított három hónap elteltével személyes adatait külön értesítés nélkül törli.

6. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai, adminisztratív és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondoskodik róla továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

7. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán

A Melody-Motor-Media Kft. által folytatott, a személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése) , illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

 1. személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:
 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről. 

 

 1. személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 2. személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabályi előírás folytán kötelező az adatkezelés).

 1. az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

 1. Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.
 2. a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. A jogorvoslati jogok

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a Melody-Motor-Media Kft. általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérdéseire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél,  érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá ha tájékoztatás végett az Adatkezelőhöz fordul a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.