Adatkezelési tájékoztató - nem online szerződő ügyfelek esetében

A Melody-Motor-Media Kft., mint postai szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság a postai szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések megkötése, teljesítése esetén a kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Személyes adatainak a kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére

Jelen tájékoztató Melody-Motor-Media Kft.-vel nem on-line szerződő ügyfelek személyes adatainak kezelésével összefüggésben tartalmaz információkat. A https://www.melodymotormedia.hu weboldalon keresztül történő szolgáltatás megrendelésekhez kapcsolódó személyesadat-kezelésekkel összefüggésben a Melody-motor-Media Kft. külön adatkezelési tájékoztatókat alkalmaz.

1. Az Adatkezelő adatai

 • cégnév: Melody-Motor-Media Kft.                   
 • székhely: 1031. Budapest, Péter utca 6.   
 • cégjegyzékszám: 01 09 561442
 • telefonszám: +36 70 / 340-09-44      
 • e-mail: futar@melodymotormedia.hu

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Melody-Motor-Media Kft.

1.a. Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól. (A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk.)
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. tv. (Posta tv.)

1.b. Az adatkezeléssel összefüggő fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

1.c. A postai szolgáltatásokkal összefüggő fogalmak

feladó: aki a postai szolgáltatóval a postai szolgáltatási szerződést saját nevében megköti;

címzett: akinek a feladó a postai küldeményt küldi, akit a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél;

cím: a postai küldemény kézbesítésének egyértelműen beazonosítható helye;

postai szolgáltató: postai szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet;

futárposta-szolgáltatás: olyan – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket

 

2. Az adatkezelés által érintett adatok köre

2.a. Amennyiben Ön magánszemélyként szerződik az Adatkezelővel (azaz mint feladó megrendeli az Adatkezelő futárpostai szolgáltatását) az ennek során kezelt személyes adatok legjellemzőbben az alábbiak:

 • az ön neve (vezetéknév, keresztnév), aláírása
 • lakcíme
 • adott esetben folyószámla száma
 • e-mail címe, telefonszáma (kapcsolattartási adatok)

2.b. Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként szerződik az Adatkezelővel (azaz mint feladó megrendeli az Adatkezelő futárpostai szolgáltatását) az ennek során kezelt személyes adatok legjellemzőbben az alábbiak:

 • az Ön neve (vezetéknév, keresztnév), aláírása
 • lakcíme (mint székhely)
 • adószáma
 • nyilvántartási száma
 • adott esetben folyószámla száma
 • e-mail címe, telefonszáma

2.c. Amennyiben Ön az Adatkezelővel szerződő jogi személy természetes személy képviselője, a kezelt személyes adatai a következők:

 • Név (vezetéknév, keresztnév), aláírása
 • e-mail cím, telefonszám

2.d. Amennyiben Ön az Adatkezelővel szerződő jogi személy kapcsolattartásra kijelölt tagja/dolgozója a kezelt személyes adatai a következők:

 • Név (vezetéknév, keresztnév)
 • munkahelyi e-mail cím, illetve telefonszám (un. céges elérhetőség)

Továbbá valamennyi fenti esetben kezeli az Adatkezelő a küldemények célba juttatásához szükséges személyes adatokat:

 • a továbbíttatni kívánt postai küldemény továbbításával összefüggő adatok (feladás/átvétel helye, valamint a kézbesítés helye/pontos cím);
 • a továbbítandó küldemény méretével, súlyával kapcsolatos adat;
 • valamint a továbbítandó küldemény címzettjének adatai (jellemzően a teljes neve, aláírása és pontos címe/település, közterület neve, házszám, emelet, ajtó).

A kapcsolattartók adatainak kezelése: az Adatkezelő szerződéses kapcsolataiban alkalmazott megállapodások egyes típusainál az Adatkezelővel szerződő, szerződni kívánó fél kapcsolattartó személyeket (mint a Ptk. szerinti közreműködőket) jelöl meg. A közreműködő az Adatkezelővel szerződő, szerződni kívánó fél munkavállalója, megbízottja, akinek nevét és kapcsolattartási adatait (un. céges elérhetőség), a vonatkozó polgári jogi, és munkajogi előírásoknak megfelelően, az adott szerződő fél az Adatkezelőnek átadja. Ilyen esetekben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelővel szerződő, szerződni kívánó félnek a szerződés létrejöttéhez, illetve teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek az érvényesítése. Ebben az esetben az Adatkezelővel szerződő, szerződni kívánó fél kötelessége, hogy az érintett közreműködő és a közötte létrejött jogviszonyon belül az adatok kapcsolattartóként történő átadásához kapcsolódó szükséges adatkezelési tájékoztatást megadja.

Az Adatkezelőnek nincs módja a fent említett tájékoztatás megtörténtének ellenőrzésére, ugyanakkor ha az érintett kapcsolattartó tiltakozna az adatai kezelése ellen, akkor a tiltakozás kivizsgálása keretében az Adatkezelő a vele szerződő, szerződni kívánó felet keresi meg a kérdés tisztázása érdekében, ennek megtörténtéig az adott adatokat - a tárolást kivéve - az Adatkezelő nem kezeli, azaz elkülöníti.

Kezelt személyes adatokat csak az Adatkezelő azon munkavállalói, megbízottjai ismerhetik meg, akiknek feladatkörük az Adatkezelő szerződéseinek előkészítése, illetve a teljesítéssel kapcsolatos teendők ellátása.

3. Az adatkezelés jogalapja, célja

3.a. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az Ön között (vagy az Ön által képviselt jogi személy között) létrejött szerződés teljesítése.

Adatkezelés célja:

 • az említett szerződés teljesítése érdekében az érintett felek, illetve a képviseletükben eljáró, érdekükben közreműködő személyek beazonosíthatóságának biztosítása (név),
 • kapcsolattartáshoz szükséges adatoknak a biztosítása (telefonszám, e-mail cím),
 • a kézbesítendő küldemény továbbításának megszervezéséhez szükséges adatok (pl. küldemény mérete, felvétel helye, ideje), illetve a címzettjének (átvételre jogosultjának) beazonosításához szükséges adatok rendelkezésre állásának biztosítása (címzett adatai)
 • a szerződésszerű teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, és az ehhez szükséges adatok rendelkezésre állása (folyószámla, adószám);
 • továbbá adott esetben Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság – mint a postai szolgáltatók felügyeletei hatósága (a továbbiakban: felügyeleti hatóság) - részére történő adatszolgáltatáshoz szükséges adatok biztosítása;
 • továbbá a szerződéshez kapcsolódóan az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek (pl. számla kiállítása, adóbevallás elkészítése) teljesítéséhez, illetve jogok érvényesítéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása (pl. adószám).

A személyes adatainak szolgáltatása részben a szerződés megkötésének feltétele, másrészt az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítéséhez is szükséges, vagyis a személyes adatai szolgáltatásának hiányában a szerződéskötés, illetve annak teljesítése nem lehetséges.

3.b. A küldemény feladójának (a postai szolgáltatás megrendelőjének) és címzettjének adatai tekintetében, valamint a szolgáltatással összefüggő számlázáshoz szükséges, adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a jogszabályi előírásban foglalt kötelezettség is (a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX tv. 40.§, ill. a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 165.-167. §§)

3.c. Az Adatkezelővel szerződő fél által kapcsolattartóként megjelölt közreműködők adatainak kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelővel szerződő félnek a szerződés ütemezett, zavartalan teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelés ilyenkor csak a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokra (név, ill. munkahelyi telefonszám, ill. e-mail cím) terjed ki.

Ilyen esetben az adatkezelés célja csak az alapul fekvő, vagyis az Adatkezelő és a vele szerződő fél közötti szerződés hatékony ütemezett teljesítésének, illetve a felek egymás irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségének elősegítése. Az Adatkezelő megítélése szerint e tekintetben – az előbb megjelölt keretek között - az Adatkezelővel szerződő fél jogos érdeke megelőzi az érintett személyes adatai védelmével összefüggő érdekeit.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, úgy az érintett (jelen esetben az Adatkezelővel szerződő partner dolgozója) jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ilyen jogcímen alapuló kezelése ellen.

Az un. kapcsolattartási adatok (pl. telefonszám) megadása a szerződések megkötésének és teljesítésének nem feltétele, ugyanakkor a teljesítés keretében történő kommunikáció közvetlen formájának biztosítása érdekékben fontos, és szükséges.

4. Az adatkezelés időtartama

4.a. A Posta tv. rendelkezéseinek megfelelően a kezelt személyes adatokat a postai küldemény feladását követő év végéig az Adatkezelő köteles megőrizni (kezelni).

4.b. A szerződés teljesítését követően a postai szolgáltatás megrendelő, valamint a közreműködő kapcsolattartó személyes adatait addig kezeljük, amíg a szerződés teljesítésével kapcsolatban érvényesíthető jogi igénnyel lehet fellépni. Ez legtöbbször az általános polgári jogi elévülés idejéig tart. Mivel ez jelenleg 5 év, ezért a szerződés teljesítését követő 5 év után az adatait töröljük.

4.c. Az előbbiektől eltérően a számviteli előírások teljesítése érdekében a kezelt személyes adatokat az Adatkezelő – tekintettel a számviteli törvénynek a számviteli beszámoló alapjául szolgáló iratok megőrzési idejére vonatkozó rendelkezéseire (2000. évi C. tv. 169. §) - a szerződés teljesítését követő év első napjától számított nyolc évig kezeli/tárolja, ezt követően azokat törli. Mindez azt jelenti, hogy ha személyes adatait olyan irat (pl. számla, szerződés) tartalmazza, amelyet a számviteli előírások miatt az előbb írt ideig kell őrizni, akkor a személyes adatait is eddig kezeli (tárolja) az Adatkezelő.

5. A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei

5.a. Az Adatkezelő az általa végzett gazdasági tevékenységgel összefüggő, jogszabály alapján teljesítendő könyvviteli, adóbevallási feladataiban közreműködő szerződött partner vesz igénybe, amely szerződött partner (mint adatfeldolgozó) részére az előbb említett kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kimutatások, bevallások elkészítése érdekében a gazdasági eseményekkel összefüggő személyes adatokat (az azokat tartalmazó dokumentumokat pl. számlák, szerződések) átadja. Ennek keretében az Ön személyes adatait tartalmazó dokumentumok is átadásra kerülnek a bevont könyvviteli szolgáltató részére, amelynek adatai:

 • név/cégnév: Cobra Acconunting Kft
 • székhely: 1138 Budapest Népfürdő utca 19c
 • elérhetőség: Telefon: 0630 4130671; email: cobrakft@gmail.com

5.b. Az Adatkezelő az általa végzett postai szolgáltatási tevékenységek (futárposta-szolgáltatás) ellátásához adott esetben alvállalkozókat vesz igénybe. Az alvállalkozók - mint az Adatkezelővel tartósan együttműködő partnerek/postai futárok – esetében a feladataik ellátáshoz szükséges mértékben az Adatkezelő által a postai szolgáltatások nyújtása során kezelt személyes adatokat adatfeldolgozóként megkapják, és a postai szolgáltatási tevékenységben történő közreműködésük keretében kezelik. A bevont alvállalkozók a megkapott személyes adatokkal saját célból semmilyen adatkezelési műveletet nem végezhetnek, csakis az Adatkezelő rendelkezései szerint járhatnak el. Az érintett adtok köre: a küldemények kézbesítésével összefüggő adatok: feladó neve címe, küldemény felvételi helye, ideje, címzett neve és címe, a szolgáltatás ellenértéke. Az adatok megismerésére az alvállalkozó, illetve az általa foglalkoztatott munkavállaló jogosult. A postai szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozók adatai:

5.b.1.

 • cégnév: Dead Sea Land Kft
 • székhely: 1152 Budapest Szentmihályi út 131. Pólus Center, Wall Street 21.
 • telefon: +3620 4920120
 • e-mail: haiffa7@gmail.com

5.b.2.

 • cégnév: W.A.K.D Corporation Kft
 • székhely:1152 Budapest Szentmihályi út 131. Pólus Center, Wall Street 21.
 • telefon: +3620 4920120
 • e-mail: haiffa7@gmail.com

5.b.3.

 • cégnév: TÓTH OTTHONFUTÁR Kft.
 • székhely:1152 Budapest Illyés Gyula utca 2-4
 • telefon: +3620 5318886
 • e-mail: tothimre2018@gmail.hu

5.b.4.

 • cégnév: TÓTH SZERELÉS JAVÍTÁS Kft.
 • székhely:1152 Budapest Illyés Gyula utca 2-4
 • telefon: +3620 5318886
 • e-mail: tothimre2018@gmail.hu

5.b.5.

 • cégnév: Electric Cools Trans Kft
 • székhelye: 1152 Budapest Illyés Gyula u 2-4.
 • telefon: +3620 5318886
 •  e-mail: electric.trans@gmail.com

5.c. A kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az felügyeleti hatóság megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult, illetve köteles továbbítani.

5.d. Az Adatkezelő, mint postai szolgáltató köteles továbbá együttműködni a büntetőeljárás során a bírósággal, az ügyészséggel és a nyomozó hatósággal, továbbá a bűncselekmények megelőzésére, valamint a titkos információgyűjtés folytatására és a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervezetekkel, a feladatkörében eljáró ilyen szervek megkeresésére az Adatkezelő szintén köteles adatot szolgáltatni.

6. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen, így az esetleges adatvédelmi incidensek megelőzhetőek legyenek. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondoskodik róla továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

Az Adatkezelő az általa bevont adatfeldolgozókkal kötött megállapodásaiban is a megfelelő intézkedések megtételét szerződési kikötésként szerepelteti, és az ennek megfelelő gyakorlat kialakítását megköveteli, adott esetben ellenőrzi.

7. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Ön a személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

 1. személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:
 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.
 1. személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 2. személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabályi előírás folytán kötelező az adatkezelés).

 1. az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

 1. Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.
 2. a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. A jogorvoslat joga

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezelik.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőknél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Az Adatkezelő elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedik a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseiről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzá fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt.

Budapest, 2018.