Adatkezelési tájékoztató - fogyasztói panasz esetén

A Melody-Motor-Media Kft., mint postai szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság a szolgáltatásaival, kapcsolatban esetlegesen felmerülő fogyasztói panaszok dokumentálása, kivizsgálása során adatkezelőként jár el. Személyes adatainak az előbbiekkel összefüggésben történő kezelése kapcsán az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

1. Az adatkezelő adatai

 • cégnév: Melody-Motor-Media Kft.               
 • székhely: 1031. Budapest, Péter utca 6.
 • cégjegyzékszám: 01 09 561442
 • telefonszám: +36 70 / 340-09-44   
 • e-mail: futar@melodymotormedia.hu

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy  Melody-Motor-Media Kft.

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő a fogyasztói panaszok bejelentésére ügyfélszolgálatot üzemeltet. A fogyasztói panaszok bejelentésére az alábbi módokon van lehetőség:

 • telefonon a 266-8014, illetve a 06 70 3400 944 telefonszámokon
 • levélben; 1031 Budapest Péter u.6.
 • e-mailben a futar@melodymotormedia.hu címre küldve
 • szóban személyesen a 1031. Budapest, Péter utca 6.           (elvben Posta tv. 57. § (3) bek. szerint kötelező az ügyfélszolgálat üzemeltetése)

1.a. Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól. (A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj  a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk.)
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXII. törvény  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. tv. (Posta tv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.

1.b. Az adatkezeléssel összefüggő fogalmak

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

1.c. A postai szolgáltatásokkal összefüggő fogalmak

 • feladó: aki a postai szolgáltatóval a postai szolgáltatási szerződést saját nevében megköti;
 • címzett: akinek a feladó a postai küldeményt küldi, akit a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél;
 • cím: a postai küldemény kézbesítésének egyértelműen beazonosítható helye;
 • postai szolgáltató: postai szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet;
 • futárposta-szolgáltatás: olyan – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket

2. Az adatkezeléssel az alábbi személyes adatait érinti

 • név (vezetéknév, keresztnév);
 • lakcím;
 • telefonszám, e-mail cím;
 • a panasz részletes leírásához szükséges személyes adatok, illetve az ehhez szükséges bemutatott, csatolt iratokban, dokumentumokban foglalt személyes adatok (pl. elsősorban, de nem kizárólagosan: a kifogásolt szolgáltatás teljesítésének ideje, megnevezése, körülményei, a kiállított számla száma/kifizetett ellenértéke)
 • az Ön által érvényesíteni kívánt fogyasztói igény leírása;
 • telefonon illetve e-mailben közölt panaszának az egyedi azonosítószáma,
 • telefonon előterjesztett panaszának hangfelvétele;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • jegyzőkönyvet felvétele esetén az aláírása.

3. Az adatkezelés jogalapja, célja

Az adatkezelés jogalapja a fogyasztói panaszok intézésével kapcsolatos kötelezettségeket előíró jogszabályi rendelkezés (A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-C §§, ill. a Posta tv. 57. §), az adatkezelés célja pedig  az Adatkezelőt, mint szolgáltatót a fogyasztói panaszok intézésével kapcsolatban terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés célja:

 • a fogyasztói panaszt előterjesztő személy beazonosítása (név, lakcím)
 • a panaszt előterjesztővel történő kommunikációhoz szükséges adatok rendelkezésre állásának biztosítása (telefonszám, e-mail cím)
 • az előterjesztett panasz tartalmának megállapítása, illetve az eset körülményeinek kivizsgálásához szükséges adatok biztosítása (a panasz leírásában szereplő adatok, a kifogásolt szolgáltatással kapcsolatos adatok, az érvényesíteni kívánt igény leírása, illetve a panasz egyedi azonosító száma)
 • a panasz alapján történő igényérvényesítéssel összefüggő jogosulti minőség igazolása (aláírás)

4. A kezelt adatok átadásának, továbbításának esetei

A személyes adatokat csak a jogszabályokban meghatározott esetekben továbbítja az adatkezelő (pl. amennyiben további jogi eljárások lefolytatásához az szükséges a hatóság/bíróság felé).

5. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatait a fogyasztóvédelmi törvény előírásainak megfelelően az Adatkezelő öt évig kezeli/tárolja, majd törli.

6. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

7. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán

Az Adatkezelő által folytatott, a személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése) , illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

 1. személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:
 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről. 

Továbbá erre irányuló kérése esetén a kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül az Adatkezelő díjmentesen

 • biztosítja az ügyfélszolgálatán a telefonon tett panaszát rögzítő hangfelvétel meghallgatását,
 • valamint hangfelvételenként egy alkalommal a hangfelvételről másolatot biztosít.
 1. személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 2. személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabályi előírás folytán kötelező az adatkezelés).

 1. az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

 1. a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. A jogorvoslati jogok

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a Melody-Motor-Media Kft. általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Az Adatkezelő elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá ha tájékoztatás végett az Adatkezelőhöz fordul a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk. 

2018. szeptember